Czym się na co dzień zajmuje inżynier środowiska?

Wraz ze wzrostem zainteresowania tematyką ochrony środowiska, związaną z ochroną środowiska,
energią odnawialną i przyjaznym środowisku wykorzystaniu zasobów energetycznych,
w sektorze zielonej gospodarki pojawili się nowi specjaliści.

 • O zawodzie
 • Obowiązki
 • Opis pracy

O zawodzieInżynier środowiska ma za zadanie wprowadzać nowe technologie do urządzeń, systemów i instalacji w celu ułatwienia życia człowieka oraz ochrony jego środowiska.

Zakres działań inżyniera środowiska obejmuje również ochronę gruntów i 360-stopniowego zarządzania zasobami środowiska. Ten zakres cały czas się poszerza, dlatego inżynier środowiska jest zobowiązany do udzielenia skutecznych odpowiedzi na szereg problemów środowiskowych i terytorialnych, od zarządzania zasobami wodnymi i ich kontroli po ochronę gruntów, od zasobów energetycznych po unieszkodliwianie odpadów.

Inżynier środowiska może znaleźć pracę w firmach konsultingowych, które zajmują się audytami środowiskowymi związanymi z ochroną środowiska i potencjalnymi zagrożeniami, oraz w firmach produkcyjnych i usługowych, których działalność stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska i człowieka.

Od inżyniera środowiska wymaga się między innymi wiedzy ogólnej z ochrony środowiska, wiedzy związanej z ochroną środowiska w przemyśle, umiejętności analitycznych, czy też znajomości zasad gospodarczego użytkowania środowiska. Aby wykonywać pracę na stanowisku inżyniera środowiska należy ukończyć studia z ochrony środowiska. Można także pójść na studia podyplomowe aby poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

W ostatnim czasie zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną środowiska stało się popularne. Dotyczy to zarówno firm, których działalność bezpośrednio zagraża środowisku, jak i wielu innym firm produkcyjnych i usługowych, ponieważ ochrona środowiska zajmuje się również kontrolą gospodarowania odpadami i utylizacją odpadów niebezpiecznych. Inżynier środowiska może także prowadzić własną działalność konsultingową.

Aby umiejscowić zawód inżyniera środowiska w realiach współczesnego krajowego i europejskiego rynku pracy warto zaznajomić się z krajowym Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji i z Europejską Ramą Kwalifikacji.

Krajowy Zintegrowany System Kwalifikacji, powstały pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej jako odpowiedź na zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, jest odpowiedzią na zmiany na europejskim rynku pracy i w gospodarce. Jego celem jest wzrost liczby ludzi zainteresowanych formalnymi kompetencjami i podnoszeniem swoich kwalifikacji. To z kolei ma wpływ na sytuację zawodową i poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy. Zintegrowany System Kwalifikacji ma za zadanie pomóc pracownikom wiarygodnie przestawić swoje kwalifikacji nie tylko pracodawcom w kraju, ale również pracodawcom europejskim.

Punktem odniesienia dla krajowego Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest Europejska Rama Kwalifikacji. Ułatwia ona komunikację i wiarygodne porównywanie systemów kwalifikacji w krajach Unii Europejskiej. Dzięki temu, uczący się, absolwenci i pracodawcy mają możliwość lepszego zrozumienia i porównywania kwalifikacji nadawanych w różnych krajach członkowskich i w różnych systemach edukacyjnych.

Więcej informacji na temat Europejskiej Ramy Kwalifikacji można znaleźć na: www.cedefop.europa.eu
Więcej informacji na temat krajowego Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji można znaleźć na: www.kwalifikacje.gov.pl

Obowiązki

Inżynier środowiska zajmuje się każdą sprawą i działalnością związaną z ochroną środowiska człowieka, obejmującą powietrze, wodę i ziemię.
W szczególności zajmuje się:

Monitorowanie

Monitorowanie:
- zasobów wody, powietrza i ziemi

Przywracanie i oczyszczanie

Przywracanie obszaru i sprzątanie zanieczyszczonych obszarów

Informowanie i planowanie

Tworzenie systemów informacji terytorialnej i planowanie działań mających na celu ochronę i zabezpieczenie zasobów ziemi, wody i powietrza .

Zabezpieczenie i ochrona

Zabezpieczanie obszarów i infrastruktury oraz ochrona ludzi i mienia przed zagrożeniami środowiskowymi.

Promocja

Poświadczanie jakości środowiska:
 • • Badanie, ocena i zarządzanie szkodliwym wpływem działalności człowieka na środowisko
 • • Koordynowanie i zarządzanie różnymi projektami środowiskowymi
 • • Przeprowadzanie przeglądów technicznych i oceny wpływu działalności przemysłowej i gospodarczej firm na środowisko.

Opis pracy

 • Badanie, opracowywanie, planowanie i tworzenie nowych rozwiązań środowiskowych
 • Przygotowywanie, kontrola i przegląd sprawozdań z badań środowiskowych
 • Opracowywanie projektów w zakresie ochrony środowiska (np. instalacje do uzdatniania wody, systemy kontroli zanieczyszczeń powietrza i systemy recyklingu)
 • Zapewnienie wsparcia technicznego dla projektów oczyszczania i ochrony środowiska oraz dla działań prawnych
 • Analizowanie danych naukowych i sprawdzanie jakości
 • Monitorowanie postępów programów poprawy stanu środowiska
 • Kontrola prywatnych i publicznych programów i struktur w celu sprawdzenia ich zgodności z przepisami ochrony środowiska
 • Usługi doradcze świadczone firmom i agencjom rządowym w zakresie rekultywacji procedur dotyczących zanieczyszczonych miejsc

Średnia miesięczna pensja

Pensja inżyniera zależy głównie od:

 • Edukacji
 • Umiejętności
  rozwiązywania
  problemów
 • Przejrzystej, specyficznej,
  werbalnej i pisemnej
  komunikacji
 • Umiejętności
  projektowania
 • Znajomości prawa
  i przepisów
 • Zdolności przewidywania
  skutków poszczególnych
  działań
Podobne prace:

3750 zł brutto
Specjalista ds ochrony środowiska
6500 zł brutto
Inżynier środowiska
7800 zł brutto
Lider zarządzający zespołem inżynierów
7600 zł brutto

Kierownik ds ochrony środowiska I BHP
17000 zł brutto

Dyrektor Inżynierii
Więcej

Słownictwo

Typowe zwroty przydatne inżynierowi środowiska

 • Zielony projekt

  Zrównoważona ekologicznie konstrukcja, która minimalizuje wpływ człowieka na środowisko.
 • Budownictwo zeroenergetyczne

  Budynek bez rocznego zużycia energii lub emisji węgla.
 • Energia odnawialna


  Nieograniczone źródło energii wykorzystujące zasoby naturalne, w tym energię wiatru i słońca.
 • Aktywny projekt solarny


  Projekty słoneczne, które polegają na użyciu urządzeń mechanicznych lub elektrycznych do przekształcania światła słonecznego w elektryczność.
 • Pasywny projekt solarny


  Wybór elementów i materiałów, które utrzymują budynek w cieple w miesiącach zimowych i schładzają go w miesiącach letnich bez wykorzystania urządzeń elektrycznych.

Ścieżka edukacji

Aby pracować jako inżynier środowiska, należy ukończyć Inżynierię Środowiska, a następnie wybrać dalszą specjalizację podczas studiów magisterskich lub doktoratu.


Formalna ścieżka:

Uczelnie
Studia na jednym z kierunków związanych z Inżynierią Środowiska
prowadzą w Poslce uczelnie techniczne w całym kraju.
Inżynieria środowiska (studia 3,5 letnie, po których studenci uzyskują tytuł inżyniera,
następnie warto zrobić drugi stopień – 2 letnie studia magisterskie).

Głównymi przedmiotami podczas tej ścieżki edukacyjnej są: matematyka, fizyka, biologia, chemia, mechanika techniczna, budownictwo, geotechnika, projektowanie, inżynieria budowlana, hydrologia, konstrukcje mechaniczne i wiele innych, w tym wszystkie tematy związane ze środowiskiem

Dalsza edukacja

Absolwent tego kierunku w Polsce ma możliwość uzyskania uprawnień budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Po ukończeniu studiów, należy podjąć praktyki w profesjonalnej firmie, aby uzyskać potrzebne doświadczenie.
Dzięki temu można podjąć pracę związaną z tą dziedziną lub otworzyć własną firmę.

Sama praca często wymaga opracowania zupełnie nowych koncepcji inżynierii i często pomaga przekształcać koncepcje środowiskowe w praktyczne rozwiązania poważnych problemów. Energia słoneczna, na przykład, pierwotnie była oparta na prostych ogniwach fotowoltaicznych, o niskiej wydajności i ograniczonej sprawności. Inżynieria środowiska stworzyła znacznie ulepszone systemy słoneczne, które teraz mogą wnosić moc do krajowych sieci elektrycznych.

Ścieżka kariery

Najwięksi pracodawcy inżynierów środowiska to:

6%

Rząd i centralne
instytucje rządowe
9%

Samorządy i podległe
im instytucje wojewódzkie
15%

Urzędy Miejskie, gminne
i podległe im instytucje regionalne
20%

Firmy zajmujące się zarządzaniem,
naukowym i technicznym doradztwem
w dziedzinie środowiska.
25%

Firmy oferujące
usługi inżynieryjne

Gdzie możesz pracować?

W ostatnich latach istnieje wysokie zapotrzebowanie rynku na inżynierów zajmujących się środowiskiem, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, ponieważ coraz częściej pojawiają się oni w perspektywie zielonej gospodarki.

Te nowe trendy wiążą się z nowymi ramami prawnymi dotyczącymi usuwania odpadów, przywracania robót i przyjaznego dla środowiska planu zagospodarowania przestrzennego. Przepisy te doprowadziły do zwiększenia zapotrzebowania na ekspertów w dziedzinie inżynierii środowiska. Tych specjalistów można zatrudnić w celu uzyskania fachowej porady, doradztwa i tworzenia prac inżynieryjnych zgodnie z nowymi przepisami.

Inżynier środowiskowy może również pracować dla firm budowlanych, firm profesjonalnych, firm mieszkaniowych i stowarzyszeń, organów publicznych, w których istnieje biuro kontroli i monitorowania środowiska.

Cechy osobowości

Sprawdź jakie cechy osobowości powinien mieć inżynier środowiska!

 • Niezwykłą kreatywność, aby projektować
  skomplikowane systemy działające w projektach środowiskowych
 • Umiejętność wspierania lub kierowania personelem
  w terenie, prowadzenie złożonych badań
 • Niezwykłe umiejętności interpersonalne i komunikacyjne
  • Komunikowanie się w sposób przejrzysty, aby stworzyć dobre środowisko pracy z klientami i partnerami oraz dostarczać usługi wysokiej jakości.
  • Umiejętność pracy w odpowiednim rytmie z zespołami technicznymi, mechanikami i innymi inżynierami mającymi wspólnie zadania
  • Umiejętność czytania, rozumienia i sporządzania raportów technicznych i innych dokumentów.
 • Umiejętności matematyczne, aby wdrożyć nowe koncepcje w inżynierii oraz inne procesy do opracowanych projektów.
 • Otwarty umysł na wszystkie aspekty realizowanych
  projektów, innowacyjność oraz spojrzenie ponad to,
  co już istnieje.
 • Dobra organizacja, umiejętność zarządzania czasem oraz zwracania uwagi na detale.
 • Umiejętność pracy zarówno w pojedynkę, jak i w zespołach wielodyscyplinarnych, w stresującym środowisku pracy, radzenie sobie z dużym obciążeniem pracą;
  Zdolność określania priorytetów i obowiązków.
 • Umiejętność analitycznego myślenia, i rozwiązywania problemów.
  • Identyfikacja i rozwiązywanie problemów na czas - od bezpieczeństwa pracy po ochronę środowiska – w rozsądny sposób;
  • Przewidywanie problemów aby zapobiec stratom i zmniejszyć szkody w środowisku;
  • Dokładność w analizie i obliczeniach.
 • Znajomość public relations i technik komunikacji, które są kluczowe w zarządzaniu relacjami międzyludzkimi i działaniami pracowników
 • Pełen entuzjazm, wszechstronność i gotowość do podjęcia odpowiedzialności

Czy wiesz, że…?

1.Ilość wody na Ziemi jest stała i stale przetwarzana w czasie: część wody, którą pijesz, przeszła przez dinozaura.
2.40 procent wszystkich butelkowanych wód sprzedawanych na świecie to woda z kranu.
3.Papier można poddać recyklingowi tylko sześć razy. Potem włókna są zbyt słabe, aby utrzymać się razem.
4.Nie ma znanego naukowego sposobu przewidywania trzęsień ziemi. Najbardziej niezawodną metodą jest policzenie liczby brakujących kotów w lokalnej gazecie: jeśli jest trzykrotna, trzęsienie ziemi nadchodzi.

Najbardziej popularne słowa

Ekosystem
Projektowanie
terenów
zielonych
Budownictwo
zeroenergetyczne
Energia
odnawialna
Zagrożenia

Sprawdź swoją wiedzę